Elfen Mentro – Busnes, Chwefror 2024

gan | Maw 21, 2024

Wedi llwyddiant y rhaglen hyfforddiant Busnes gyntaf a’r galw uchel, cynigiodd Llwyddo’n Lleol 2050 gyfle ARBENNIG i 12 person ymuno â’r ail raglen hyfforddiant Busnes.

Fel rhan o’r rhaglen, roedd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr busnes, gan ganolbwyntio ar agweddau megis marchnata, rheoli cyllid, a denu cwsmeriaid.

Yn ogystal â chefnogaeth arbenigol, roedd y cyfranogwyr hefyd yn derbyn cymorth ariannol o £1,000 i ddatblygu eu syniad busnes.

Roedd y rhaglen hyfforddiant hon ar agor i geisiadau o bob ardal yn rhanbarth ARFOR. Cynhaliwyd y rhaglen drwy gyfuniad o sesiynau rhithwir a sesiynau yn y cnawd.

Yr Unigolion Mentrus ...

Aled Davies

Aled Davies

@mm_Bathroom_Designs

Ers sefydlu ei fusnes, MM Bathroom Designs, ym mis Ionawr 2024, mae Aled eisoes wedi cynnig ei wasanaeth fel ymgynghorydd a dylunydd ystafelloedd ymolchi i ystod eang o gwsmeriaid ar hyd a lled Cymru. Ymunodd â rhaglen hyfforddiant busnes Llwyddo’n Lleol er mwyn derbyn cyngor busnes a chyfarfod ag entrepreneuriaid ifanc eraill.

Ceredigion

 

Anna Jones

Anna Jones

@dyluniowyn.designs

Mae Anna’n ddarlunydd a dylunydd graffeg sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau dan faner ei busnes, Dylunio Wyn. Yn ogystal â chreu dyluniadau creadigol sydd wedi’u hysbrydoli gan ei chartref ym Mhen Llŷn, gall Anna gynnig ystod eang o wasanaethau, megis comisiynau personol ar gyfer cwsmeriaid, neu hyd yn oed gyngor brandio a marchnata i fusnesau!

Gwynedd

 

Cari Rowlands

Cari Rowlands

@cari_ioga

O dan faner ei busnes Cari Ioga, mae Cari’n cynnal sesiynau ioga a meddylgarwch ar Ynys Môn. Mae croeso cynnes i unigolion o unrhyw allu ymuno â sesiynau Cari, boed yn ymarferwyr ioga profiadol neu’n gwbl newydd i’r gweithgaredd. Ymunodd â Llwyddo’n Lleol er mwyn datblygu ei sgiliau busnes, a llwyddodd i sicrhau cymorth ariannol ychwanegol o £500 tuag at ddatblygu ei syniad, wedi iddi gyrraedd y brig ym mhleidlais gwobr Barn y Bobl y garfan.

Ynys Môn

Cerys Pollock

Cerys Pollock

@ceryspollock_art

Mae Cerys yn arlunydd talentog sy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion. Dechreuodd y fenter wedi iddi raddio o Brifysgol Aberystwyth, a bellach, mae ganddi gwsmeriaid o bedwar ban y byd – hyd yn oed mor bell ag America! Bu Cerys hefyd yn llwyddiannus yn ystod y bleidlais am wobr Barn y Bobl, gan dderbyn cymorth ariannol ychwanegol o £500 tuag at ddatblygu ei syniad.

Ceredigion

Emma Jones

Emma Jones

@llifonllawen

O dan faner ei busnes Llifo’n Llawen, mae Emma’n arwain sesiynau meddylgarwch a lles i blant a phobl ifanc yng Ngwynedd. Wedi rhai blynyddoedd yn gweithio yn y byd addysg, penderfynodd Emma ddefnyddio ei phrofiad er mwyn sefydlu busnes sy’n cefnogi lles emosiynol, corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc.

Gwynedd

Dafydd Williams

Dafydd Williams

Gof y Ddraig

Gyda’i fenter, Gof y Ddraig, mae Dafydd yn rhoi bywyd newydd i hen ddeunyddiau, a hynny drwy ailgylchu metel sgrap a’u trawsnewid yn gelfi newydd sbon. Yn ogystal â rhoi cyfle iddo arbrofi a bod yn greadigol, gobeithia Dafydd y bydd ei fenter yn tynnu sylw at y cyfleoedd o’n cwmpas wrth ailddefnyddio deunyddiau.

Ynys Môn

Georgia Rowbotham

Georgia Rowbotham

@ynbalans

Mae Georgia wedi gweithio yn y byd iechyd ers rhai blynyddoedd, ac mae’n awyddus i gynnig ei chymorth a’i harbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd YnBalans yn wasanaeth hyfforddiant lles dwyieithog sy’n rhoi cyfle i gwsmeriaid dyfu eu hyder, a derbyn cyngor gwerthfawr ar sut gallen nhw sicrhau ‘balans’ mewn bywyd. 

Ceredigion

Gethin Magee

Gethin Magee

@nodau_piano

Mae Gethin yn gerddor dawnus, ac wedi iddo fwynhau canu’r piano yn ystod achlysuron arbennig rhai o’i deulu a’i ffrindiau, mae wedi penderfynu troi’r diddordeb yn fenter drwy gynnig ei wasanaeth fel pianydd ar gyfer achlysuron arbennig. Bydd Gethin yn cydweithio â’i bartner, Elin, er mwyn datblygu’r fenter newydd sbon hon, sef Nodau Piano. 

Gwynedd

Lowri Elen Jones

Lowri Elen Jones

@fflam.goch

Gof ydy Lowri sy’n troi haearn a metel yn ddarnau diddorol ar gyfer y cartref. Yn ogystal â chreu celfi arbennig, mae Lowri’n creu nwyddau ar gyfer y cartref, megis canhwyllbrennau, bachau a chlociau. Mae’n un o bedair cenhedlaeth sydd wedi gweithio o’r efail yng Nghaerfyrddin.

Sir Gâr

Mali Gerallt Lewis

Mali Gerallt Lewis

@maligerallt_flute

Ar hyn o bryd, mae Mali’n astudio am radd meistr mewn therapi cerdd ym Mryste. Wedi iddi gwblhau’r radd, bydd yn cyfuno’r cymhwyster gyda’i doniau cerddorol er mwyn cynnig gwasanaethau cerdd amrywiol yng ngorllewin Cymru. Yn ogystal ag arwain sesiynau therapi cerdd i unigolion a grwpiau, bydd Mali yn cynnig gwersi offerynnol i gerddorion ifanc yr ardal.

Ceredigion

Morfudd Pugh

Morfudd Pugh

@halen.a.pupur

Ym mis Chwefror, agorodd Morfudd a’i phartner busnes, Claire, gaffi newydd sbon yn Nhregaron. Yn ogystal â chynnig bwyd blasus, mae’r ddwy’n angerddol am estyn croeso cynnes i bawb a gofod cymdeithasol i drigolion lleol ddod at ei gilydd yn y caffi newydd, Halen a Pupur. 

Ceredigion

Rhodri Lewis

Rhodri Lewis

@arwain_

Ers dechrau ar raglen hyfforddiant busnes Llwyddo’n Lleol, mae Rhodri wedi sefydlu Arwain, busnes sy’n tynnu’r straen o gynllunio a threfnu achlysuron arbennig megis partïon plu a cheiliog, digwyddiadau arbennig, neu ddiwrnodau adeiladu tîm! Daeth Rhodri i’r brig yn ystod noson Taro’r Nodyn y rhaglen hon, gan sicrhau cymorth ariannol ychwanegol o £1000 tuag at ddatblygu ei syniad!

Sir Gâr