Ceisiadau Llwyddiannus Y Gronfa Her

gan | Ion 24, 2024

Dyma geisiadau llwyddiannus y Gronfa Her hyd yn hyn!

Yma mae astudiaethau achos a fideos diddorol yn esbonio mwy am y prosiectau arloesol sydd wedi derbyn arian gan y Gronfa Her.

Astudiaeth Achos Cymen
Astudiaeth Achos
M-SParc
Astudiaeth Achos Darogan Talent
Astudiaeth Achos Pennotec
Astudiaeth Achos
Prifysgol Bangor
Astudiaeth Achos Cwmni Bro Antur Aelhaearn
Astudiaeth Achos
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Technoleg Adnabod Lleferydd Cymraeg

Bydd y prosiect yma gan Cymen yn datblygu technoleg trawsgrifio awtomatig sy’n adnabod lleferydd Cymraeg.

Rhwydwaith Cymry Llundain

Cynllun yw hwn sy’n rhoi cyfle i M-SParc a’r rhanbarth amlygu y cyfleoedd sydd ar gael ar draws Ardal ARFOR i gymuned Cymry Llundain.

Denu Graddedigion i Ardal ARFOR

Bydd Darogan Talent yn ceisio denu myfyrwyr a graddedigion diweddar sy’n astudio y tu allan i Gymru yn ôl i ranbarth ARFOR drwy roi gwybod iddynt am yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael yno.

Heriau Recriwtio Staff Dwyieithog 

Bydd Dr Cynog Prys a’r tîm yn datblygu a cyhoeddi 2 becyn gwaith arloesol i fynd i’r afael â’r her o recriwtio staff dwyieithog yn ardal ARFOR.

Diweddaru a Moderneiddio Tai

Mae Cwmni Bro Antur Aelhaearn 1974 wedi prynu 2 dŷ yn Llanaelhaearn. Ar ôl eu diweddaru a’u moderneiddio, byddent ar gael ar rent i denantiaid lleol Cymraeg. 

Tendra – Adeiladu’r Dyfodol, Un Tendr ar y Tro

Mae Adra yn datblygu rhaglen o hyfforddiant i uwchsgilio BBaChau / contractwyr lleol ym maes caffael i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i gyflwyno dyfynbrisiau tendro dichonadwy ar gyfer gwaith datgarboneiddio / ôl-osod.